معرفی

مشخصات فردی

مریم علیجانی

نام - نام خانوادگی : مریم   علیجانی

پست الکترونیکی : m_alijani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : روانشناسی تربیتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه الزهرا

سوابق اجرایی

مدیر گروه مشاوره و راهنماییعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : امور تربیتی و مشاوره

محل خدمت : دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : هیت علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

مریم علیجانی
مریم علیجانی

محل خدمت :
    دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مرتبه علمی :
    مربی
^